Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

STRUKTURA A VYUŽITÍ ÚZEMÍ

(kapitola 4.D)

 

 

 

Jan Skaloš

 

Družicové snímky za posledních téměř 30 let se staly nepostradatelným zdrojem informací o historickém a současném stavu krajiny. Prezentovaná mapa krajinného pokryvu CORINE Land Cover vznikla v rámci programu CORINE na základě interpretace družicových snímků LANDSAT TM z roku 1994. V měřítku 1:100 000 jsou zpracované pro celé území České republiky (Lipský 2000). K dispozici je snímkování z roku 1990 a z roku 2000, přičemž změny mezi těmito jednotlivými časovými horizonty jsou označeny šrafováním. Pro účely této práce bylo použito pouze mapování CORINE Land Cover z roku 2000.

 

Charakter území je z hlediska zastoupení různých typů krajinné pokryvu land cover v daném poměrně malém měřítku hodnocení i tak dosti pestrý. Zjednodušeně lze krajinu jižní části území charakterizovat jako převážně zemědělskou, zatímco severní část má spíše charakter krajiny lesní. V řešeném území bylo v roce 2000 možné konkrétně rozeznat velké množství typů krajinného pokryvu – typů land cover. Nejvíce – hlavně v jižní části – je zastoupena orná půda, dále značný podíl území tvoří v severní části jehličnaté a listnaté lesy. Porosty listnatých dřevin jsou patrny rovněž v jižní části u Chvalkovic. V celém území jsou samozřejmě přítomny enklávy krajinného pokryvu typu „souvislá městská zástavba“. Relativně málo jsou zastoupeny louky, pastviny, sady a tzv. zahradní plantáže.

 

V rámci ochranného pásma NKP Kuks jsou zejména patrny plochy orné půdy, dále jehličnaté a listnaté lesy (NKP Betlém), zemědělské oblasti s přirozenou vegetací, louky, pastviny a městská zástavba.

 

 

 

Obrazek

 

 

LITERATURA

JECH, D., HENDRYCH,  J. a kol. (2007): Kulturně historická analýza oblasti Kuks a Betlém v rámci původního nadačního panství Choustníkovo Hradiště. Průhonice VÚKOZ, v.v.i., s. 134.

 

 
 

 

 
Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko