Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Hledání nástrojů a možnosti obnovy, ochrany, využití a rozvoje komponované kulturní krajiny na příkladu management plánu nadačního panství Choustníkovo Hradiště v okolí Kuksu a Braunova Betléma

 

(Článek publikovaný v rámci odborného semináře "Komponovaná kulturní krajina a možnosti její obnovy a zachování", Olomocu 9.–10.11. 2009, článek naleznete ZDE

 


MANAGEMENT

 

 (kapitola 6)

 

 David Jech

  

A) Cíle

V budoucím období se předpokládá směřování dalších systematických aktivit, orientovaných na obnovu a rozvoj zájmového území, především do následujících osmi základních os:

 

Historie

 

ochrana a obnova památek

Příroda           

 

ochrana a obnova přírodního prostředí včetně přírodních kulturních prvků

Krajina

 

obnova historických vazeb

Genius loci

 

ochrana a podpora charakteristického rázu území

Kultura

 

věda, výzkum, umění, kultura a sport

Rozvoj           

 

správa a socioekonomický rozvoj území

Veřejnost

 

zapojení veřejnosti

Image

 

informace a propagace území

 

I. Ochrana a obnova památek

·      průběžná systematická údržba a obnova stěžejních památkově chráněných objektů

·      systematická péče a ochrana drobných architektonických a sakrálních objektů v krajině i obcích včetně přípravy dokumentace pro jejich zápis na seznam kulturních památek

·      rehabilitace jednotlivých sochařských objektů tak, aby se jim dostalo odpovídající péče a postavení, a to i v širším zájmovém území

·      systematické vyhledávání, evidence a ochrana doposud neevidovaných prvků

 

II. Ochrana a obnova přírodního prostředí včetně přírodních kulturních prvků

·      ochrana přírodního prostředí jako celku ve všech navrhovaných aktivitách

·      podpora kladných prvků tradičního utváření trvalé zeleně a identického rázu

·      podpora optimální biodiverzity v krajině včetně biotopů kulturních a biotopů, které nejsou na konkrétní lokalitě původní, ale umožňují existenci druhů, jejichž existence je na původních lokalitách lidskou aktivitou znemožněna

·      zakotvení konkrétních opatření ve všech územně plánovacích a oborových dokumentech

·      podpora ekologické dopravy

·      omezení vybraných lokálních negativních vlivů výrobní činnosti na krajinu a životní prostředí

·      rozvoj technologií slučitelných se zásadami ochrany a tvorby krajin

 

III. Obnova historických vazeb

·      ochrana a obnova původních kompozičních prvků v krajině

·      podpora obnovy celkové kompozice i jednotlivých kompozičních prvků (osy, průhledy, vazby, solitéry, systémy alejí a rybníků, stavby) v rámci všech hospodářských aktivit v území

·      podpora kladných prvků tradičního utváření TZ a identického rázu

·      zakotvení ochrany původních a jednotlivých prvků v oborových a územně plánovacích podkladech a dokumentech

·      popularizace původní kompozice a jejích prvků tak, aby nedocházelo k jejímu spontánnímu narušení

·      vytváření harmonického obrazu krajiny se zvýšením jejích estetických hodnot

 

IV. Ochrana a podpora charakteristického rázu území

·      identifikace faktorů ovlivňujících charakteristický genius loci zájmového území

·      zpracování a popularizace zásad jeho ochrany, jako jednu ze zásadních hodnot území

·      posuzování všech navrhovaných aktivit z pohledu ochrany a podpory charakteristického rázu území

·      obnova, ochrana image a krajinného rázu území

·      snaha o navrácení fragmentů výzdoby rozptýlených po dalších objektech na původní místo alespoň v kopii, symbolu nebo informaci

·      vyhlášení programu dendrologického průzkumu a registrace památných stromů v širším zájmovém území

 

V. Věda, výzkum, umění, kultura a sport

·      podpora naučné funkce v území

·      podpora akademických, výzkumných, kongresových a uměleckých aktivit slučitelných s ochranou krajinného rázu území a image území

·      podpora systematického odborného průzkumu a výzkumu v území s mapováním a zapracováním získaných výsledků a poznatků do nových verzí management plánu

·      zlepšení vypovídací schopnosti krajiny

 

VI. Správa a socioekonomický rozvoj území

·      založení místního akčního sdružení panství „Braunův kraj – nadační panství Choustníkovo Hradiště“

·      vytvoření a popularizace jednotného obchodního image území za účasti obcí, kraje i dalších subjektů se zaměřením na trvale udržitelné zhodnocení a ochranu kulturního a přírodního potenciálu širšího zájmového území

·      ustanovení nástroje site-managera s delegováním odpovídajících pravomocí

·      vytvoření koordinační komise na úrovni kraje

·      koordinace aktivit v územním plánování a stavebním řízení na úrovni pověřených obcí

·      založení GIS pro management území přístupného na všech rozhodovacích místech

·      pravidelná aktualizace management databáze

·      podpora trvale udržitelného turistického ruchu, vytvoření podmínek pro minimálně 3 denní pobyt v území (cyklo-, auto-, hypo-, turistika)

·      zlepšení obytnosti krajiny

·      příprava podkladů pro čerpání fondů z Evropské unie (EU, Norské fondy, WMF, DBU a dalších)

·      zpracovat konkrétní dokumentaci pro jednotlivé objekty jako podklad pro podávání konkrétních žádostí

·      podpora sponsoringu a foundrasingu

·      průběžné hodnocení stavu území a náprava případných nedostatků

·      podpora lokální ekonomiky jako faktoru sociální stabilizace krajiny

·      rozvoj technologií slučitelných se zásadami ochrany a tvorby krajiny

·      podpora využitelných vazeb a spolupráce na navazující území a zájmové objekty

 

VII. Zapojení veřejnosti

·      podpora a koordinace občanských sdružení a zapojení společnosti

·      podpora lidových tradic a řemesel

·      podpora tradičních kulturních akcí a zakládání nových

·      podpora emocionálních vazeb obyvatel ke konkrétnímu území, krajině a přírodě

·      podpora zdravého patriotismu

 

VIII. Informace a propagace území

·      založení jednotného informačního systému v území

·      založení www stránek minimálně ve tříjazyčné (+NL) verzi

·      vytvoření jednotného „obchodního“ (komerčního) image území

·      kultivace a rozvoj služeb v místech nástupních bodů (nádraží, parkoviště, přístavy, letiště) s preferencí bodu číslo 2 (ochrana a podpora charakteristického rázu území)

·      založení katalogu atraktivit všech tématických skupin pro zájmové území včetně možností ubytování, stravování, atraktivních tras, dopravy, popularizaci cílů atp.

·      další rozvoj informačních středisek

 

 

B) Nástroje a struktury

 

Nástroje a struktury představují základní mechanismus managementu zájmového území, přičemž limitující strukturou je navrhovaný úřad site-managera a základním nástrojem je řídící management databáze, která shromažďuje výchozí sumu zájmových prvků se základními charakteristickými údaji, stupni ohrožení i návrhem opatření a prostorem pro průběžné záznamy provedených zásahů. Ve vazbě na digitální mapu představuje dynamický prvek geografického informačního systému, který umožňuje systematický management, monitoring provedených změn i aktualizaci navržených opatření. Velmi efektivním nástrojem pro aplikaci navrhovaných opatření, v úzké vazbě na stanovené cíle, by se mělo stát navrhované místní akční sdružení obcí a podnikatelských i nepodnikatelských subjektů, zaměřené na ochranu a zhodnocení přírodních a zejména kulturních zdrojů nadačního panství.

 

Vzhledem k rozsáhlosti i složitosti území je nezbytná snaha o zapojení celé státní správy i samosprávy. Neopominutelná je i iniciační a kontrolní úloha občanských sdružení a iniciativ, které už dnes v ochraně kulturních hodnot, vedle státních orgánů, hrají velmi důležitou roli, obdobně jako v podpoře kulturního života a organizaci turistického využití území.

 

Přehled využitelných nástrojů a struktur jednotlivých úrovní pro jejich aplikaci podává následující souhrn, přičemž mezi nejvýznamnější struktury umožňující dosažení stanovených záměrů je možné zahrnout následující skupiny:

 

Správní

·      státní správa a samospráva

– obecní úřady

– krajský úřad

– obce s rozšířenou pravomocí

– navrhovaný site-manager a jeho úřad

– orgány památkové péče

– orgány ochrany přírody a krajiny

– stavební úřady

– správa a údržba silnic

 

Organizační

·      sdružení obcí

·      navržený správní orgán

·      občanské iniciativy a sdružení

·      neziskové organizace

·      mezinárodní organizace

·      navrhované místní akční sdružení

·      oborové organizace

 

Hospodářské

·      zemědělské subjekty hospodařící na zemědělské půdě

·      subjekty hospodařící na lesní půdě

·      vlastníci a jejich sdružení

·      další podnikatelské subjekty

 

Mezi nejvýznamnější nástroje lze zahrnout:

 

Technické

·      management databáze prvků

·      GIS - geografický informační systém

·      katalog atraktivit

·      informační systém v území

 

Finanční

·      investice

·      investice a finanční prostředky

– kraje

– státu

– obcí

– uživatelů

– vlastníků

– sponzorů

– nadnárodních investorů

·      sankce

·      programy EU

·      národní programy

·      další programy a zdroje

 

Správní

·      nástroje orgánů památkové péče (represivní, motivační a finanční)

·      nástroje orgánů ochrany přírody

·      regulativy

·      rozhodovací pravomoci

 

Oborové a plánovací

·      územní plány a studie

·      územně plánovací dokumenty, podklady

·      oborové studie

·      strategické plánování

·      územní plánování

 

Oborové a hospodářské

·      management plán

·      plány péče

·      památkové záměry

·      lesní hospodářské plány

·      osevní postupy

 

Organizační

·      osvěta

·      motivační programy

·      dotační programy

·      informace

·      výzkum

·      výuka a výchova

 

Hospodářské obecné

·      zemědělství

·      lesnictví

·      průmysl

·      doprava

·      služby

 

 

C) Finanční předpoklady

 

D) Personální předpoklady

  

E) Navrhované programy

 

Základní programové osy jsou navrhovány v úzké vazbě na snahu o zlepšení stavu a rozvoj v oblastech reprezentovaných hlavními skupinami cílů. Financování programů se předpokládá ze sdružených prostředků uvedených v kapitole věnované finančním zdrojům. Mezi základní programové osy byly zařazeny následující programy:

 

Historie – ochrana a obnova památek – program zaměřený na ochranu a obnovu historických památek v zájmovém území. Důležitou součást tvoří i program zaměřený na screening a zápis dalších cenných objektů na seznam kulturních památek.

 

Příroda – ochrana a obnova přírodního prostředí včetně přírodních kulturních prvků – program zaměřený na ochranu a obnovu přírodních prvků v zájmovém území včetně vyhledávání dalších přírodně cenných lokalit a stanovišť, jejich registrace a zapojení do systému území.

 

Krajina – obnova historických vazeb – program zaměřený na popularizaci, ochranu a obnovu původních kompozičních prvků v krajině, a to zejména solitérních stromů, alejí, vodních a komponovaných ploch, průhledů i zaniklých staveb. Zvláštní pozornost bude věnována vyhledávání a registraci památných stromů, které patří v území ke skupině silně zastoupených, ale doposud nepodchycených cenných prvků.

 

Genius loci – ochrana a podpora charakteristického rázu území – velmi výrazný genius loci jako charakteristický ráz a výjimečná atmosféra místa, patří k základním působivým hodnotám zájmového území, která původně pravděpodobně vedla i hraběte Šporka k založení umocňující krajinné kompozice. Jedná se však o hodnotu velmi zranitelnou a specifickou, proto je nezbytná její pečlivá ochrana a obnova  a pečlivé posuzování všech zásahů právě z pohledu rizika jejího narušení. Součástí programu budou i aktivity směřující k podpoře úprav a odstranění současných rušivých prvků.

 

Kultura – věda, výzkum, umění, kultura a sport – program je zaměřen na podporu dalšího nezbytného průzkumu a dokumentaci zájmového území, jednotlivých prvků i historie. Součástí programu bude i podpora regulace kulturních, sportovních i uměleckých projektů a akcí tak, aby nedocházelo ke konfliktu se stanovenými cíli a hodnotami zájmového území, ale naopak k jejich podpoře, oživení a šetrnému využití.

 

Rozvoj – správa a socioekonomický rozvoj území – program zaměřený na ustanovení funkce site managera jako koordinátora a iniciátora aktivit směřujících k ochraně, obnově, šetrnému využití a rozvoji hodnot zájmového území ve spolupráci s orgány státní správy, samosprávy, občanskými sdruženími, sdružením obcí, podnikatelskými subjekty, neziskovými organizacemi, vlastníky, jednotlivými občany a dalšími subjekty s využitím nástrojů a zdrojů uvedených v příslušných kapitolách a k aktivnímu využívání nástrojů fundraisingu.

 

Veřejnost – zapojení veřejnosti – v zájmovém území působí řada občanských sdružení, která pořádá škálu tradičních kulturních akcí (Dny barokního divadla, Šporkovské dny, Dny barokní hudby, Slavnosti sv. Huberta aj.) navštěvované až 15 000 diváky, provozují informační centra, zřizují a udržují naučné stezky atp. Program je zaměřen na podporu účasti veřejnosti na využití a péči o objekty a území, na zapojení a osvětu mezi místními občany, podporu občanských aktivit v oblasti obnovy místních tradic, řemesel a rozvoj služeb zejména v oblasti trvale udržitelného turistického ruchu, založení místního akčního sdružení zaměřeného na realizaci výše uvedených cílů.

 

Image – informace a propagace území – program zaměřený na vytváření jednotného „obchodního“ image území, propagaci jeho socioekonomických, přírodních a kulturních hodnot mezi jeho obyvateli, návštěvníky i podnikatelskými subjekty a správními orgány všech úrovní. Je zaměřen i na podporu vzniku katalogu atraktivit celého území, který by umožnil podporu hospodářského rozvoje celého širšího zájmového území v souladu s předchozími programy, a tím i omezení devastačního vlivu soustředěného turistického zatížení.

 

 

F) Popis vlastnických vztahů

 

G) Zapojení veřejnosti

 

 

 

 

LITERATURA

JECH, D., HENDRYCH,  J. a kol. (2007): Kulturně historická analýza oblasti Kuks a Betlém v rámci původního nadačního panství Choustníkovo Hradiště. Průhonice VÚKOZ, v.v.i., s. 134.

 
 

 

 
Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko