Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

BAROKNÍ KRAJINA FRANTIŠKA ANTONÍNA ŠPORKA

(část 2., kapitola 1)

 

 

David Jech, Věra Vávrová, Eva Dlouhá

 

Samostatnou a velmi podstatnou kapitolou v kompozičním vnímání územního celku panství jsou solitérní stromy. Jejich umístění v terénu je patrné na starých mapách i dobových malbách a rytinách. Například rytina lázní Kuks od A. Wortmana (1727) zachycuje severně od Maillen-Waldu při břehu Drahyně dvě solitérní dřeviny rostoucí poblíž sebe. Na základě vytvořeného fungujícího a v terénu ověřeného kompozičního osového členění území byly nejen tyto dvě dřeviny na předpokládaném místě objeveny. Na území Šporkova panství se nachází řada velikánů přesahujících 5 až 6 metrů v obvodu     (1,3 m nad zemí). Jen některé dřeviny (např. lípa a skupina 6-ti dubů ve Stanovicích nebo 3 lípy v obci Kuks) jsou vyhlášeny památnými stromy. Mnohdy mohutnější a cennější dřeviny, nalezené na základě analýzy pravděpodobné kompozice, převážně v lokalitách vzdálenějších od měst, nejsou v registru památných stromů evidovány.

 

 

Obrazek

 Kresba z rodinného archivu Šporků, anonym, nedatováno, SOA Zámrsk, fond RA Šporků, inv.č.480.

 

Obrazek

 Šporkova hrušeň, pomístní název „U hrušky“, foto VÚKOZ, 2005.

 

Obrazek

Suchý dub nacházející se na kompoziční krajinné ose mezi Žirčí a Stanovicemi,

foto VÚKOZ, 2006.

  

 V době tvorby kompozice krajiny hrabě Špork, pravděpodobně ve spolupráci s významným krajinářem a zahradním architektem Janem Henrykem Klemmem, již s těmito velikány počítal a tehdy cca 100 leté dřeviny do ní zahrnul. Podle terénních šetření jsou ověřeny zejména duby. Nutno podotknout, že krajinná tvorba F. A. Šporka nezřídka překračovala hranice panství.

 

 

Solitérní dřeviny Šporkem záměrně vysazované, se nalézaly ve významných kompozičních bodech, doprovázely a fixovaly důležitá zastavení, drobnou i významnější sakrální architekturu a další význačná místa (poustevny, křížky, sochy světců, prameny toků…). Dodnes jsou živé některé pomístní názvy, které význam a symboliku solitérních dřevin podtrhují: U hrušky, U třešně, U lip či U buku. Historické záznamy a obrazové dokumenty vypovídají o užití solitérních dřevin – buků, dubů, smrků i ovocných stromů – jako „hraničních stromů“ porkova  panství.

 

 

Obrazek

Mapa lesa v blízkosti Braunova Betléma se zřetelnými hraničními stromy (č.11 – duby, č. 22 – duby označené křížkem, č. 23 – smrky), NA Praha,  fond SM, sign.S-94-4: mapka území Kuksu přiložena k úřední zprávě z r. 1727.

 

Obrazek

„Šporkova lavička“ v lese u Kocbeří, místo je zdůrazněno mohutným bukem, foto VUKOZ, 2006.

 

 

 

 Nejvýznamnější prvky Šporkovy krajinářské kompozice byly uchovány v historických dokumentech a podkladech. Jelikož nám v současnosti není znám žádný existující záznam o myšlence jeho kompozičního záměru, nemáme tak, kromě vlastního ověřeného osového systému, k dispozici další podložené doklady významných kompozičních tahů, vyjma aktuálního stavu krajiny. Pravděpodobně kontinuální hospodářská správa šporkových potomků a odkaz Řádu svatého Huberta vedla na počátku 19. stol. k zafixování některých významných míst, dnes v řadě případů neznámých, výsadbou buků (aktuální stáří – cca 200 let), které nám dnes mohou posloužit jako důležité vodítko pro jejich odhalení.

 Národní kulturní památky Kuks a Braunův Betlém se svou „ochrannou zónou“ (řešené území) tvoří pouze část z celkové plochy panství Choustníkova Hradiště. Vzhledem ke svým kulturně historickým, uměleckým a přírodním hodnotám si celé území zaslouží důslednou a komplexní péči doporučenou v předloženém management plánu.

 

Smyslem vytvořeného díla bylo zdokumentovat a zpřístupnit získané poznatky, které by směřovaly k pochopení, propagaci a zejména ochraně kulturních hodnot této jedinečné české krajiny jako součásti evropského kulturního dědictví.

 

 

 

LITERATURA 

JECH, D., VÁVROVÁ, V. & DLOUHÁ, E. (2007): Strom v barokní krajině Františka Antonína Šporka. – In: Strom a květina – součást života. Sborn. vědec. konf., 4.–5. 9. 2007, Průhonice. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, s. 81–84.

 
 

 

 
Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko