Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

AUTENTIČNOST A ZACHOVALOST OBJEKTU

 

 

(Kapitola 3.C) 

 

 

Současný stav původního Šporkova stavebního, uměleckého a krajinářského konceptu lze hodnotit z pohledu autenticity velmi pozitivně, a to i přes skutečnost, že se některé části původního panství Choustníkovo Hradiště zachovaly jen fragmentálně nebo zanikly zcela. Ta část areálu, dnes prohlášená za NKP, případně PR, tedy území tzv. jádrové zóny, má velmi silnou vypovídající schopnost a lze konstatovat, že stupeň dochovanosti je zde vysoký.

 

Areál měl hlavní těžiště v obci Kuks, respektive na obou březích řeky Labe, kde na jedné straně byly situovány lázně a na protější straně špitál s kostelem a klášterem řádu Milosrdných bratří. Oba celky byly osově propojeny. Na jednom konci byl kostel Nejsvětější Trojice, na protější lázeňské straně osa gradovala kaplí Nanebevzetí Panny Marie, před kterou byla později postavena budova zámku. Osa pokračovala dál a končila domem správce panství.

 

K budově kostela Nejsvětější Trojice byly symetricky přistavěny budovy špitálu, k Mariánské kapli, jejíž kompoziční roli převzal později zámek, byly připojeny budovy lázní. Na ně pak navazovaly roubené domky řemeslníků, hustší zástavba se rozkládala směrem severozápadním. Lze říci, že tento výše popsaný rozvrh si zachovala obec Kuks dodnes, včetně vzácných dokladů barokního stavitelství, sochařství i lidové architektury.

 

Osa spojující kostel Nejsvětější Trojice a zámek byla v údolí na špitální straně doplněna o drobné stavby letohrádku, holubníku a altánku, rozkládalo se zde symetricky položené závodiště se 40-ti sochami trpaslíků uspořádaných ve dvou řadách, jihovýchodně pak Dům filozofů. Tyto objekty zanikly krátce po Šporkově smrti, jejich přesnou lokalizaci je možno upřesnit archeologickým průzkumem. Existuje rovněž velmi bohatá ikonografie dokladující věrně podobu této části a této výbavy areálu.

 

Dobová ikonografie pomáhá dokreslit i podobu dalšího centra Šporkova projektu, tedy Betléma v Novém lese s bohatou sochařskou výzdobou, zahradami a poustevnami. Do dnešních dob se zachovaly in situ Braunova sousoší, doprovodná výbava s poustevnami a zahrádkami zanikla, nicméně badatelské výsledky umožňují dnes vytvoření téměř dokonalé představy podoby areálu.

 

 

3.C.a) Hospital

  

Samotná budova Hospitalu s kostelem Nejsvětější Trojice od architekta G. B. Alliprandiho je zachována v původním rozsahu dodnes. Přestože na přelomu 18. a 19. století mělo dojít k velmi radikální přestavbě komplexu, nakonec se tento záměr dotkl pouze části západního křídla špitálu. Zcela v intaktní podobě zůstal kostel s kryptou. V samotné budově Hospitalu se dochovala unikátní barokní lékárna včetně vybavení. V posledních cca 10 letech prochází špitál citlivou památkovou obnovou. Je kladen velký důraz na maximální zachování autentických prvků a jsou voleny takové prostředky a postupy, které respektují památkovou podstatu budovy.

 

Zcela jedinečná je barokní sochařská výzdoba Hospitalu. Část originálů se nachází na původním místě, cyklus Braunových Ctností a Neřestí byl v 80. letech nahrazen výdusky a originály jsou uloženy v lapidáriu přímo v budově Hospitalu a jsou součástí prohlídky. Výdusky na severní terase Hospitalu velmi věrohodně nahrazují originály, které tak byly ochráněny před agresivním klimatem a následnou degradací. Zbývající originály, konkrétně sochy Blahoslavenství před kostelem Nejsvětější Trojice, jsou postupně odborně restaurovány.

 

 

3.C.b) Betlém

 

Sousoší v Novém lese patří k jedinečné přehlídce barokního umění. Klimatické podmínky se velmi negativně projevily na podobě soch. Došlo k narušení modelace a porůstání plochy kamene mechy a lišejníky. Proto se v současné době připravuje studie na jejich záchranu, je vedena dlouhodobá diskuse široké odborné veřejnosti na toto téma a hledá se optimální záchranná metoda.

 

Hospital Kuks s obcí i Betlém v Novém lese jsou Národními kulturními památkami a všechny zásahy jsou předem pečlivě konzultovány s odpovědnými určenými pracovníky.

 

 

LITERATURA

JECH, D., HENDRYCH,  J. a kol. (2007): Kulturně historická analýza oblasti Kuks a Betlém v rámci původního nadačního panství Choustníkovo Hradiště. Průhonice VÚKOZ, v.v.i., s. 134. 

 

 

 
 

 

 
Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko