Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kratochvíle

  

VÝZNAČNÉ ALEJE ČESKÉ KRAJINY

v rámci programu Národní a kulturní identita Ministerstva kultury České republiky

(NAKI, ID. DF12P01OVV050, MKČR)

 

 

Přehled evidovaných alejí

Metodika mapování, evidence, dokumentace péče a ochrany významných alejí a jejich dřevin

Slavná stromořadí v proměnách kulturní krajiny  - monografie

Slavná stromořadí v proměnách krajiny - výstava

Aleje v krajině, identifikace a dokumentace - přednáška (videoPDF)

Národní geoportál INSPIRE (mapa + databáze!)

> Fotoalbum

 

Kolektiv zpracovatelů projektu

Jiří Žlebčík, Jan Hendrych, David Jech, Jiří Obdržálek, Jan Borský, Jana Petržílková, Eva Malá, Lucie Bendíková, Vojtěch Storm, Ivan Vorel, Aleš Létal, Přemysl Řezníček.

 

Cíle řešení projektu

Cílem projektu je identifikace, mapování, kompoziční analýzy, evidence, dokumentace a návrh metodiky, opatření a postupů, popularizace, vzdělávání a osvěty ve vztahu k problematice význačných alejí v kulturní krajině a jejímu současnému využívání, včetně problematiky dopravních komunikací a provozu v takovýchto lokalitách, kde dochází ke střetu partikulárních zájmů provozu na dopravních komunikacích a zájmů péče a ochrany kulturního dědictví (např. dopravní komunikace vedené historickými alejemi v okolí památkových lokalit a areálů, komponované krajiny atp.). U výjimečných alejových (vč. tradičních ovocných) dřevin je cílem i jejich přemnožení a uchování genetického materiálu (záchrana genofondu původních alejových dřevin), často významného i z hlediska jeho úspěšné adaptace na podmínky změn klimatu a užívání komunikací (suchu, zasolení, aj. stresu odolné dřeviny). Naplňování těchto cílů, ve vztahu ke kulturně a historicky významnému území krajiny, je založeno na základním a aplikovaném výzkumu s přímým dosahem do praxe, společnosti, s přesahy aplikace výsledků i do polohy edukativní a osvětové (publikace, webové aplikace, výstava atp.).

 

V současné době probíhá

Zachycení a evidence výskytu zájmových prvků na historických mapách a leteckých fotografiích, zachycení prvků v současných mapách, tvorba komplexní specializované mapy.

Dokumentace (evidence, průzkumy, fotodokumentace, sběr dat a podkladů) význačných alejí tradiční kulturní krajiny Čech. Tvorba digitální databáze dokumentace a správa databázových souborů informací.

Měření a vyhodnocení stanovených parametrů zájmových prvků (účin a funkce zájmových prvků v krajině, kulturně historické, estetické hodnoty a vizuální kvality, dynamika sledovaných prvků v krajině a v sídlech a jejich dokumentace). Vyhodnocení výsledků průzkumů, analýz, zhodnocení rizik.

Sběr dendrologického materiálu, selekce, přemnožení, kultivace genofondu, vývoj odrůdy.

Stanovení postupů, metod, principů a způsobů konzervace, údržby a obnovy.

 

Schématické zobrazení linií současných alejí v Čechách.

 

aleje_schema--2-.jpg

 

Zastoupení alejí v krajích

prehledka6.jpeg

prehledka7.jpeg

prehledka8.jpeg

 

Přehled evidovaných alejí včetně sledovaných dat

seznam-aleji_mustr.jpg

 

Příklady formulářového zobrazení zpracovávané databáze

id-12_sternov.jpg

id-645_orlik-kozli.jpg

id-930_kolodeje.jpg

(Databáze je v rozpracování)

 

Příklad historického vývoje aleje u Českého Štenberka (okres Benešov).

stenberk-1.voj-map.jpg

Mapa I.vojenského mapování - josefské (1764-68 a 1780-83 - rektifikace), zdroj: www.oldmaps.geolab.cz

 

stenberk-stabil-katastr.jpg

Mapa Císařského povinného otisku stabilního katastru (1824-43), zdroj www.archivnimapy.cuzk.cz

 

stenberk-2.-voj.map.jpg

Mapa II.vojenského mapování - Františkovo (1836-1852), zdroj: www.mapy.cz

 

stenberk-ortofoto.jpg

Mapa současného ortofotosnímku, zdroj: www.mapy.cz

 

 

HISTORICKÉ ALEJE

významná součást komponovaného území bývalého panství hraběte F.A.Šporka

 

 

Hodnota území bývalého panství F.A. Šporka spočívá mimo jiné v dosud mnohdy dochovaném a hodnotném kompozičním krajinném systému prolínající celé panství.

 

Aleje hrály v kompozičním utváření krajiny panství významnou roli. Ve Šporkově době kopírovaly alejové stromy dvouřadě či jednořadě původní, dnes již převážně zaniklé komunikace, tvořily kulisu rybničním soustavám a vodním tokům, lemovaly okraje lesů či stály při hranici panství. Vytvářely přirozené spojnice významných lokalit (obcí, odlehlých mlýnů, hájoven a statků, míst odpočinku či zábavy lázeňských hostů, světského a duchovního břehu lázní Kuks apod.).

 

Polohu dnes často zaniklých alejí nám dokládají dochované historické podklady (mapy, písemné dokumenty, ikonografie…). Za nejcennější v tomto pohledu lze považovat mapu olejomalby panství z Národního zemědělského muzea zámku Ohrada z let 1754, která detailně zachycující strukturu barokní krajiny a přehledně informuje o prostorovém utváření alejového systému. Aleje jsou utvářeny v několika větších komponovaných celcích, které mohou nasvědčovat o zatím často ne zcela neobjasněném významu těchto míst. Na základě tohoto vyobrazení byla provedena analýza pravděpodobného zastoupení typů alejových dřevin, ke kterému posloužily mapy stabilního katastru (1826–1843). Vzhledem k časovému rozpětí datace obou mapových znázornění, se bohužel často nepodařilo zejména z důvodu zániku alejí určit vždy jejich složení. Identifikované úseky dokládají, že se jednalo o okrasné i ovocné dřeviny. Ovocné dřeviny vedly často kolem významných komunikací, okrasné pak v místech, které navštěvovalo panstvo za účelem rozmanitých her, vycházek a zábavy. U některých alejí vedoucích lesy či propojujících nejvýznamnější místa kompozice, známe díky dalším doloženým historickým podkladům dokonce konkrétní sortiment dřevin.

 

Typ dřevin a jejich poloha byla digitalizována a přenesena do současných map katastrálních, základních i ortofotomap. Takto zpracované podklady mohou sloužit k opětovnému navrácení kompozice do krajiny formou nových výsadeb akceptujících zejména původní regionální sortiment odrůd a ve Šporkově době často používané okrasné dřeviny (buk, dub, lípa…).

 

Obrazek

Olejomalba panství z Národního zemědělského muzea zámku Ohrada, 1754.

 

Obrazek

Historické liniové vegetační prvky, katastrální mapa, podklady MŽP.

 

Obrazek

Historické liniové vegetační prvky, základní mapa 1:10 000, podklady MŽP.

 

> Fotoalbum

> Multimediální knihovnička

 
 

 

 
Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko